Cetățeni europeni

Asigurații dintr-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord care dețin un CEASS valid au dreptul de a primi asistență medicală necesară în timpul șederii lor temporare în Romania, în aceleași condiții ca și asigurații din sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România

Pentru a beneficia de servicii medicale devenite necesare în baza cardului european de asigurare socială de sănătate (CEASS), trebuie să consultaţi un medic de familie sau un medic de specialitate din specialităţile clinice sau un medic dentist care să îşi desfăşoare activitatea la un furnizor de servicii medicale aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.
Medicii de specialitate pot elibera, după caz, prescripţii medicale, bilete de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, bilet de trimitere pentru consultaţie medicală la medicul de specialitate clinică reabilitare medicală din ambulatoriu, costurile acestora fiind suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Lista furnizorilor de servicii medicale și datele de contact se regăsesc pe site-urile caselor de asigurări de sănătate.
Serviciile medicale acordate în baza CEASS sunt decontate de casele de asigurări de sănătate, furnizorilor de servicii medicale.

Pentru a beneficia de servicii medicale spitaliceşti în baza cardului european de asigurare socială de sănătate (CEASS), trebuie să mergeţi la un spital care are contract cu casa de asigurări de sănătate.
Titularii de CEASS beneficiază de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare:
– spitalizare continuă:

 • pentru urgenţe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
 • pentru boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
 • pentru naştere;

– spitalizare de zi:

 • pentru situaţii de urgenţă medico–chirurgicală efectuate în camera de gardă, în compartimentul de primiri urgenţe/unitatea de primiri urgenţe care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi pentru servicii medicale acordate pentru avort fals, avort spontan incomplet, fără complicaţii, plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei, plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii;
 • pentru boli cu caracter epidemiologic care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare, respectiv tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic, tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic şi monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;
 • pentru servicii de chimioterapie cu monitorizare în spitalizare de zi.
  Pentru aceste servicii nu este necesar bilet de trimitere.

Puteți beneficia de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în baza unei prescripţii medicale emisă de un medic şi eliberată de către o farmacie aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Începând cu data de 1 iulie 2021, eliberarea medicamentelor se face de către farmacie indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care le-a prescris.
Medicii pot prescrie medicamente dintr-o anumită listă (din aceasta fac parte sublistele A, B, C, şi D). Suma maximă decontată de casele de asigurări de sănătate este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentului asupra preţului de referinţă. Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, a celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, a celor din sublista C secţiunile C1 şi C3 este de 100% din preţul de referinţă şi a celor din sublista D este de 20% din preţul de referinţă
Pentru afecţiunile acute şi subacute prescripţia medicală este valabilă maximum 48 de ore.
Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecţiuni acute, de până la 8 – 10 zile în afecţiuni subacute.

Titularii de CEASS beneficiază de:

 • Consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale – cod verde
 • Transport sanitar neasistat:
 • transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege.
 • transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.

Aceste servicii sunt acordate de unităţi specializate private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Plăţi suplimentare( se suportă direct de către titularii de card):

 1. Contravaloarea serviciilor medicale ce nu se regăsesc în pachetul de servicii medicale de care pot beneficia titularii de card european de asigurări sociale de sănătate;
 2. Contravaloarea serviciilor medicale acordate de către medici ce nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 3. Contribuţie personală în cazul spitalizării:
 • Contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort se stabileşte de fiecare

unitate sanitară furnizoare de servicii spitaliceşti, cu obligaţia asigurării accesului asiguraţilor la servicii medicale spitaliceşti acordate în condiţii hoteliere standard.

 • Contribuţia personală pe care o pot încasa spitalele private pentru serviciile medicale

spitaliceşti în regim de spitalizare continuă acordate în secţii de acuţi finanţate pe baza sistemului DRG.

 • Coplata pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă.

Nivelul coplăţii se stabileşte de către fiecare unitate sanitară cu paturi, nivelul minim fiind de 5 lei, iar cel maxim de 10 lei. Pentru serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţă nu se încasează coplată.

 1. Contravaloarea medicamentelor care nu sunt decontate în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau a celor care sunt eliberate de farmacii ce nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
 2. Contribuţie personală în cazul medicamentelor – suma reprezentând diferenţa până la

nivelul preţului de vânzare cu amănuntul va fi suportată de către titularul de card, astfel:

 • în funcţie de categoria de subliste, se va plăti 10%, 50% , respectiv 80% din preţul de referinţă;

suma ce depăşeşte preţul de referinţă până la nivelul preţului de vânzare cu amănuntul;

 • Titularii de CEASS beneficiază de servicii de dializă, în aceleaşi condiţii ca pentru

persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

În cadrul Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă

renală cronică se asigură serviciile de supleere renală, medicamente specifice [agenţi stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fracţionate sau nefracţionate, chelatori ai fosfaţilor (sevelamerum), agonişti ai receptorilor vitaminei D (alfacalcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator, precum şi transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor.

 • Serviciile de supleere renală se asigură de furnizori publici sau privaţi aflaţi în relaţie

contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru derularea programului naţional de sănătate, a căror listă poate fi consultată pe site-ul casei de asigurări de sănătate

 • Titularii de CEASS beneficiază de tratamentul specific bolnavilor cu afecţiuni

oncologice în cadrul Subprogramului de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice prin care se asigură citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste;

 • Medicamentele se eliberează pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii de

specialitate care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, prin farmaciile unităţilor sanitare incluse în subprogram sau farmaciile cu circuit deschis, după caz. Medicii prescriu medicamentele dintr-o anumită listă – C2.

 • Listele unităţilor sanitare, a farmaciilor cu circuit deschis şi a medicilor specialişti în

relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate poate fi consultată pe site-ul casei de asigurări de sănătate.

Titularii de CEASS beneficiază de terapie cu oxigen în cadrul serviciilor medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă, decontate de casele de asigurări de sănătate. Sunt valabile condiţiile descrise anterior la  „Asistenţă medicală spitalicească”;

 • Titularii de CEASS beneficiază de servicii de radioterapie, în aceleaşi condiţii ca pentru

persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

 • În cadrul Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate

în regim de spitalizare de zi se asigură servicii de radioterapie (radioterapie cu ortovoltaj, cobaltoterapie, radioterapie cu accelerator liniar 2D, radioterapie cu accelerator liniar 3D, radioterapie IMRT, brahiterapie) bolnavilor cu afecţiuni oncologice, inclusiv serviciile efectuate sau documentele eliberate în strânsă legătură şi în vederea efectuării serviciului medical respectiv.

 • Serviciile de radioterapie se asigură de unităţile sanitare publice cu structuri de profil,

unităţile sanitare private autorizate/avizate şi evaluate în condiţiile legii;precum şi de unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie care au structuri de profil aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru derularea programului naţional de sănătate, a căror listă poate fi consultată pe site-ul casei de asigurări de sănătate.