Asigurați în SASS

  Asigurați în SASS

Puteți obține cardul de la casa de asigurări de sănătate în evidența cărei sunteți înregistrat ca persoană asigurată. În acest sens veți depune la casa de asigurări de sănătate o cerere într-un format standardizat, al cărui model poate fi accesat pe site-ul casei de asigurări de sănătate respective.

Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE/SEE/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Perioada de valabilitate a CEASS este de 2 ani de la data emiterii.

În situaţia în care vă aflați pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord şi, din diferite motive, nu mai sunteți în posesia cardului ( nu l-ați solicitat la plecare, l-ați pierdut, a fost distrus sau v-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale căruia l-ați prezentat sau în orice altă situaţie similară), trebuie să contactați casa de asigurări care v-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să  solicitați certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate (CIP). Casa de asigurări de sănătate vă va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.

Atenţie! CIP-ul conferă  asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

Înainte de a vă deplasa într-o ţară membră a UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, vă recomandăm să vă documentaţi în privinţa funcţionării sistemului de sănătate din statul în care doriţi să călătoriţi, accesând site-u1 oficial al Uniunii Europene, link-ul: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ro&intPageId=1734.

Casele de asigurări de sănătate rambursează instituțiilor de securitate socială similare din statele membre respective, în baza facturilor emise de către acestea, contravaloarea serviciilor ce v-au fost acordate pe baza cardului.         

Atenţie! Casele de asigurări de sănătate nu decontează direct furnizorilor de servicii medicale din alte state membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, cheltuielile ocazionate de acordarea de servicii medicale asiguraţilor sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Cardul poate fi refuzat de către furnizorii de servicii medicale din spaţiul comunitar în următoarele situaţii:

– furnizorul de servicii medicale la care se solicită serviciul, nu-şi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului public de sănătate din ţara respectivă

– documentul s-a utilizat în alte situaţii decât cele pentru care a fost emis: tratament planificat sau serviciile medicale acordate nu se încadrau în categoria serviciilor medicale devenite necesare din punct de vedere medical pe timpul şederii temporare într-un alt stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, sau serviciile medicale nu sunt decontate în sistemul public de sănătate din ţara respectivă.