Cadru legal

Libera circulație a persoanelor este un drept fundamental recunoscut în Tratatele UE si reglementat prin Directiva nr. 38/2004/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE.

In legislația românească, această directivă a fost transpusă prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legislație UE care reglementează CEASS

 • REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004, al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială – versiunea consolidată
 • REGULAMENTUL (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială – versiunea consolidată
 • DECIZIA nr. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate
 • DECIZIA nr. S2 din 12 iunie 2009 privind specificațiile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate
 • DECIZIA nr. S3 din 12 iunie 2009 de definire a prestațiilor vizate de articolul 19 alineatul (1) și de articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de articolul 25 secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Legislație UE care reglementează CEASS

 • REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004, al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială – versiunea consolidată
 • REGULAMENTUL (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială – versiunea consolidată
 • DECIZIA nr. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate
 • DECIZIA nr. S2 din 12 iunie 2009 privind specificațiile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate
 • DECIZIA nr. S3 din 12 iunie 2009 de definire a prestațiilor vizate de articolul 19 alineatul (1) și de articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de articolul 25 secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

Legislație UE care reglementează CEASS

 • REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004, al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială – versiunea consolidată
 • REGULAMENTUL (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială – versiunea consolidată
 • DECIZIA nr. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate
 • DECIZIA nr. S2 din 12 iunie 2009 privind specificațiile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate
 • DECIZIA nr. S3 din 12 iunie 2009 de definire a prestațiilor vizate de articolul 19 alineatul (1) și de articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de articolul 25 secțiunea A alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului
 • TITLUL IX – ”Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat