Intrebari frecvente

Da, cardul european de asigurări sociale de sănătate și certificatul provizoriu de înlocuire trebuie să fie conforme unui model unic care să îndeplinească caracteristicile și specificațiile tehnice prevăzute prin decizia Comisiei administrative, în scopul facilitării accesului la asistență medicală, cât și prevenirii utilizării nereglementare, abuzive sau frauduloase a cardului.

CEASS conține anumite informații obligatorii, prezentate intr-un mod standardizat astfel încât să poată fi citit, indiferent de limba posesorului.

CEASS conţine următorul set obligatoriu de informaţii vizibile:

 1. a) numele şi prenumele asiguratului;
 2. b) codul numeric personal al asiguratului;
 3. c) data naşterii asiguratului;
 4. d) data expirării cardului;
 5. e) codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;
 6. f) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul;
 7. g) numărul cardului.

Puteți obține cardul de la casa de asigurări de sănătate în evidența cărei sunteți înregistrat ca persoană asigurată. În acest veți depune la casa de asigurări de sănătate o cerere într-un format standardizat, al cărui model poate fi accesat pe site-ul casei de asigurări de sănătate respective.

            Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE/SEE/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord.

            Perioada de valabilitate a CEASS este de 2 ani de la data emiterii.

Certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european se eliberează de casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată, în următoarele situaţii:

 1. a) în cazul în care persoana asigurată se află în şedere temporară într-un stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi nu poate prezenta cardul deoarece nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară. În această situaţie certificatul poate fi solicitat de:
 2. instituţia locului de şedere temporară (prin formularul E107) din statul membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pe teritoriul căruia persoana asigurată are nevoie de asistenţă medicală ce a devenit necesară în timpul deplasării sale;
 3. persoana care se află pe teritoriul unui stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi are nevoie de asistenţa medicală ce a devenit necesară pe timpul deplasării sale. În acest caz certificatul se solicită prin intermediul unei cereri scrise adresate casei de asigurări de sănătate unde este luată în evidenţă persoana asigurată. Cererea se poate transmite prin poştă, fax sau e-mail;

Certificatul se eliberează în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate și se transmite în regim de urgenţă de casa de asigurări de sănătate emitentă, în România sau în statul membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la adresa indicată de persoana asigurată, prin poştă, fax sau e-mail.

 1. b) în situaţia în care circumstanţe excepţionale împiedică casa de asigurări de sănătate să pună cardul la dispoziţia persoanei asigurate; Certificatul se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate și se poate elibera persoanei solicitante sau poate fi transmis acesteia prin poştă.
 2. c) dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare. Pentru aceste situații certificatul se eliberează în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate și se transmite în regim de urgenţă de casa de asigurări de sănătate emitentă, în România sau în statul membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la adresa indicată de persoana asigurată, prin poştă, fax sau e-mail.

Cardul european duplicat se solicită de către persoana asigurată, casei de asigurări de sănătate în evidența cărei este înregistrată, în următoarele situații:

 1. a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului european emis iniţial;
 2. b) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis iniţial;
 3. c) alte situaţii justificate.

În acest sens persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate o cerere într-un format standardizat, al cărui model poate fi accesat pe site-ul casei de asigurări de sănătate respective, însoțită de următoarele documente:

– copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, după caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european;

– cardul european emis initial ( doar în cazul modificării ulterioare a datelor personale de identificare);

 1. c) dovada plăţii contravalorii cardului european duplicat şi a distribuţiei acestuia.

Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau la sediul casei de asigurări de sănătate.

            Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE/SEE/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat. Suma care urmează să fie suportată de către asigurat pentru producerea şi distribuţia cardului duplicat este aceeaşi cu cea plătită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate furnizorului conform contractului de furnizare a serviciilor de personalizare, producţie şi distribuţie a cardului european de asigurări sociale de sănătate şi este comunicată caselor de asigurări de sănătate, care sunt obligate să posteze această informaţie pe site-ul propriu împreună cu numărul contului în care se poate efectua plata.

Înainte de a vă deplasa într-o ţară membră a UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, vă recomandăm să vă documentaţi în privinţa funcţionării sistemului de sănătate din statul în care doriţi să călătoriţi, accesând site-u1 oficial al Uniunii Europene, link-ul: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ro&intPageId=1734.

Condițiile de utilizare nu se schimbă, fiind prelungite pentru următorii 15 ani prin Acordul privind cooperarea și comerțul între UE și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

Casele de asigurări de sănătate rambursează instituțiilor de securitate socială similare din statele membre respective, în baza facturilor emise de către acestea, contravaloarea serviciilor ce v-au fost acordate pe baza cardului, prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.          

Atenţie! Casele de asigurări de sănătate nu decontează direct furnizorilor de servicii medicale din alte state membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, cheltuielile ocazionate de acordarea de servicii medicale asiguraţilor sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Cardul poate fi refuzat de către furnizorii de servicii medicale din spaţiul comunitar în următoarele situaţii:

– cardul este deteriorat;

– furnizorul de servicii medicale la care se solicită serviciul, nu-şi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului public de sănătate din ţara respectivă

– documentul s-a utilizat în alte situaţii decât cele pentru care a fost emis: tratament planificat sau serviciile medicale acordate nu se încadrau în categoria serviciilor medicale devenite necesare din punct de vedere medical pe timpul şederii temporare într-un alt stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, sau serviciile medicale nu sunt decontate în sistemul public de sănătate din ţara respectivă.

Vă puteți afla în situaţia de a vă achita contravaloare serviciilor medicale ce v-au fost acordate în următoarele situații:

 1. CEASS-ul, respectiv CIP-ul nu au fost acceptate de furnizorul de servicii medicale din statul membru de şedere, iar serviciile medicale acordate au fost de natura celor devenite necesare, situaţie în care ulterior achitării de către dumneavoastră a contravalorii serviciilor medicale ce v-au fost acordate, puteți solicita:
 • direct instituţiei de la locul de şedere rambursarea contravalorii asistenţei medicale acordate și achitate de dumneavoastră, dacă legislația acestui stat prevede o astfel de procedură; în caz contrar,
 • casei de asigurări de sănătate în evidența cărei sunteți înregistrat ca persoană asigurată, rambursarea sumelor achitate. În acest sens dumneavoastră sau un membru al familiei(părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau o persoană împuternicită în acest sens de dumneavoastră, veți/va depune la casa de asigurări de sănătate:
  • cerere tip, 
  • documente medicale
  • documente de plată ce trebuie să conțină informaţiile privind suma/sumele achitată/achitate şi data/datele efectuării plăţii/plăţilor

 

Aveți dreptul de a opta pentru nivelul la care se va realiza rambursarea contravalorii asistenţei medicale acordate, care poate fi la nivelul tarifelor prevăzute de legislaţia statului membru de şedere sau la nivelul tarifelor prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate din România în vigoare la data efectuării plăţii.

Atenție! În situaţia în care legislaţia statului pe teritoriul căruia ați beneficiat de asistenţă medicală devenită necesară, nu prevede tarife pentru asistenţa medicală acordată, se utilizează, fără acordul dumneavoastră, nivelul de rambursare prevăzut de legislația în vigoare care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Informații detaliate privind modul concret în care se derulează procedura de rambursare la care aveți dreptul,  puteți solicita direct casei de asigurări de sănătate.

 1. CEASS-ul, respectiv CIP-ul nu au fost acceptate de furnizorul de servicii medicale din statul membru de şedere, iar serviciile medicale acordate, nu au fost de natura celor devenite necesare, situaţie în care ulterior achitării de către dumneavoastră a contravalorii serviciilor medicale ce v-au fost acordate, se urmează procedura de rambursare a asistenței medicale transfrontaliere.

Potrivit acestei proceduri casa de asigurări de sănătate rambursează contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere acordate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene şi plătite de asigurat, la nivelul tarifelor din România, dacă: serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se regăsesc printre prestaţiile la care are dreptul persoana asigurată conform legislaţiei asigurărilor sociale de sănătate şi sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

În acest sens dumneavoastră sau un membru al familiei(părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau o persoană împuternicită în acest sens de dumneavoastră, veți/va depune la casa de asigurări de sănătate:

   • cerere tip,
   • documente medicale inclusiv biletul de internare, prescripţia medicală pentru medicamente şi dispozitive medicale – în copie, din care rezultă că ați beneficiat de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, datat şi asumat de către cadrul medical care l-a acordat,
   • documente de plată din care să rezulte că serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale au fost achitate integral, nivelul tarifelor/preţurilor distinct pentru fiecare serviciu medical, medicament, dispozitiv medical, inclusiv data achitării acestora.

 

Atenție! Procedura de rambursare a asistenței medicale transfrontaliere este aplicabilă doar în cazul statelor membre ale Uniunii Europene (fără Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederația Elvețiană și Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord) și oricărui furnizor de servicii medicale care furnizează în mod legal asistenţă medicală pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

  Informații detaliate privind modul concret în care se derulează procedura de rambursare la care aveți dreptul,  puteți solicita direct casei de asigurări de sănătate.